top of page

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Lili Hatzopoulos© και δημιουργήθηκε αποκλειστικά και μόνο προς εξυπηρέτηση των πελατών της και διευκόλυνση των σχετικών συναλλαγών μέσω του Διαδικτύου.


Οι  όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς επίσης και η πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  γνωστοποιούνται στους χρήστες αυτής μέσω του διαδικτυακού αυτού τόπου.  Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας συνεπάγεται και ταυτόχρονη αποδοχή τόσο  των ακολούθων  όρων  και προϋποθέσεων όσο και του περιεχομένου της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων .  Η Lili Hatzopoulos© διατηρεί το δικαίωμα να  προβαίνει  μονομερώς, οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, σε τροποποίηση ή ανανέωση ή συμπλήρωση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και γενικά του περιεχομένου της ιστοσελίδας στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένων των παρεχομένων  προϊόντων  και υπηρεσιών, αλλαγές που θα γνωστοποιούνται στους χρήστες  μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Όλες οι πληροφορίες που καταχωρούνται από τους χρήστες της ιστοσελίδας, είναι εμπιστευτικές και απόρρητες και χρησιμοποιούνται από τη Lili Hatzopoulos© αποκλειστικά και μόνο προς διευκόλυνση της  επικοινωνίας των χρηστών  με την εταιρεία και προκειμένου να επιτευχθεί η εκτέλεση των σχετικών παραγγελιών και ως εκ τούτου δεν δημοσιοποιούνται και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από κανέναν τρίτο χωρίς την τήρηση των διατάξεων του Ν 2472/97, όπως ισχύει κάθε φορά. Οι πληροφορίες αυτές προστατεύονται από τη Lili Hatzopoulos© για όσο χρονικό διάστημα ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της Lili Hatzopoulos© και δεν μπορούν να γνωστοποιηθούν σε άλλους φορείς  παρά  μόνο αν αυτό επιβληθεί από τις δικαστικές, αστυνομικές και λοιπές διοικητικές αρχές, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα της Lili Hatzopoulos© δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ


Οι πληρωμές που γίνονται μέσω της Paypal είναι και αυτές ασφαλής. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.paypal.com


Οι χρήστες της ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα, οποτεδήποτε, να προβούν, αν αυτό είναι απαραίτητο, σε αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αίτησης οριστικής διαγραφής των στοιχείων του χρήστη από το αρχείο του ηλεκτρονικού καταστήματος, η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να γίνει σε διάστημα μικρότερο των επτά ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Η Lili Hatzopoulos©, οι υπάλληλοι αυτής και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συνδέεται με αυτήν με σχέση πρόστησης, πληρεξουσιότητας ή αντιπροσώπευσης, δεν φέρουν καμία ευθύνη έναντι των χρηστών, πελατών και λοιπών επισκεπτών ή τρίτων  για ζημίες που ενδεχομένως προκύψουν από την εκτέλεση ή μη  παραγγελιών και γενικότερα από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή την αντιγραφή και δημιουργία συνθηκών παραπλάνησης του κοινού ως προς τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου της από πρόσωπα άσχετα προς την εταιρεία, ανεξάρτητα από την γνώση ή την υποχρέωση γνώσης από την Lili Hatzopoulos© αυτής της πιθανότητας  (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν υπάρχει ευθύνη για διαφυγόντα κέρδη, διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πελατείας, απώλειας πληροφοριών και στοιχείων, διεκδικήσεις τρίτων, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) εκτός από την περίπτωση κατά την οποία  αποδειχθεί ότι τα πωληθέντα προϊόντα ήταν κακής ποιότητας ή ελαττωματικά, λόγω αποδεδειγμένης υπαιτιότητας της Lili Hatzopoulos©. Στην περίπτωση αυτή  η Lili Hatzopoulos© αναλαμβάνει μόνο την υποχρέωση να αντικαταστήσει με δικές της δαπάνες τα προϊόντα αυτά καλύπτοντας τα έξοδα επιστροφής και επαναποστολής των εμπορευμάτων, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης για αποκατάσταση  περαιτέρω ζημίας, για διαφυγόντα κέρδη ή άλλου είδους αποζημίωση και οικονομική υποχρέωση από την αιτία αυτή.


Διευκρινίζεται επίσης ότι η Lili Hatzopoulos©, οι υπάλληλοι αυτής και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συνδέεται με αυτήν με σχέση πρόστησης, πληρεξουσιότητας ή αντιπροσώπευσης, δεν φέρουν καμία ευθύνη για καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης των παραγγελιών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, καθώς επίσης και στην περίπτωση μη διαθεσιμότητας των παραγγελθέντων εμπορευμάτων, ωστόσο εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών σχετικά με τη έλλειψη αυτή της διαθεσιμότητας. Επιπλέον, μολονότι ο σχεδιασμός της παρούσας ιστοσελίδας και οι καταχωρίσεις και περιγραφές των προϊόντων της εταιρίας έχουν γίνει με ακρίβεια και ακολουθώντας τις πλέον εξελιγμένες  τεχνικές μεθόδους, η Lili Hatzopoulos© δεν ευθύνεται για ζημίες που μπορεί να προκύψουν από τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη ή από ενδεχόμενες διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ


Η χρησιμοποίηση της παρούσας ιστοσελίδας συνεπάγεται και ταυτόχρονη αποδοχή όλων των   παρόντων όρων  και προϋποθέσεων χρήσης αυτής, καθώς επίσης και του περιεχομένου της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η αποκλειστική ευθύνη  για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες για της ανάγκες των σχετικών συναλλαγών,  βαρύνει τους ίδιους τους παρέχοντες.

Διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αυτής της ιστοσελίδας  για δημοσίευση, αποστολή και μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο παράνομου, απειλητικού, προσβλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου υλικού ή τέτοιου που να παραβιάζει το απόρρητο ή να θίγει προσωπικά δεδομένα τρίτων, να εκφράζει εμπάθεια  ή φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, να μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους, να παραβιάζει δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό ή άλλα δικαιώματα τρίτων   και γενικά περιεχομένου που δεν επιτρέπεται βάσει της νομοθεσίας ή βάσει οποιωνδήποτε  συμβατικών ή διαχειριστικών σχέσεων να δημοσιοποιηθεί ή υλικού που να περιέχει ιούς λογισμικού ή ανάλογα αρχεία και προγράμματα που αποσκοπούν στην βλάβη, διακοπή, καταστροφή  ή εξοπλισμό   λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού  ή στη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών.

bottom of page